പൈൽസിന് ഒരു ആയുർവേദ പ്രതിവിധി

piles well online bottle and box

സർജ്ജറിയൊ മറ്റ് പാർശ്വ ഫലങ്ങളോ ഇല്ലാതെ പൈൽസ് പൂർണമായും ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരം ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാവുന്നതാണ്.
വേപ്പും കടുകിയും ഹരിതകിയും ചേർത്തു ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരം തെയ്യാർ ചെയ്ത “പൈൽസ് വെൽ “, പൈൽസ്‌നുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഔഷധമാണ് , ഇതു ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പെട്ടെന്നുതന്നെ പൈൽസ് മൂലമുള്ള രക്തസ്രാവത്തിനു ശമനം ഉണ്ടാകുന്നതോടൊപ്പം ദീർഘകാല ഉപയോഗം ( ഏതാണ്ട് രണ്ടു മാസം ) പൈൽസ് മൂലമുള്ള വിഷമങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതാണ് .

MRP — 144 RS ONLY (FOR A BOTTLE OF 24 CAPS)

പൈൽസ് വെൽ 12 ദിവസത്തേക്ക് ( 48 ക്യാപ്സ്യൂൾ )

വെറും 250 രൂപ മാത്രം

പൈൽസ് വെൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് അഞ്ചു ബോട്ടൽ (120 ക്യാപ്സ്യൂൾ )

വെറും 500 രൂപ മാത്രം

 

പൈൽസ് വെൽ തപാലിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് ബന്ധപെടുക

9645098898

Leave a Reply

%d bloggers like this: