പൈൽസ് രോഗികൾക്കു ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ആഹാര ക്രമം

piles well online bottle and box

പൈൽസ് രോഗികൾക്കു ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ആഹാര ക്രമം

ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നവ :

നാരുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ :

തവിടുള്ള അരി , ഇല കറികൾ, പച്ച കറികൾ , ചെറു പഴം , വൻ പയർ , ധാന്യങ്ങൾ ( ചെറു പയർ , മമ്പയർ ) തുടങ്ങിയവ .

ധാരാളമായി വെള്ളം കുടിക്കുക

രാത്രി വളരെ വൈകി ഭക്ഷണം കഴി കുന്നത് ഒഴി വക്കുക

ഉപേഷിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ :

മാംസ ഭക്ഷണം മിത മായി ഉപയോഗിക്കുക ( ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രം )

വ്യായാമം ഒരു ശീലമാക്കുക ( വയറിൽ അമിത മായി മർദ്ദം ഉളവാക്കുന്ന വ്യായാമ മുറകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക )

പൈൽസ് വെൽ : പൈൽസ് നു ഒരു ആയുർവേദ പ്രതിവിധി .

MRP — 144 RS ONLY (FOR A BOTTLE OF 28 CAPS)

പൈൽസ് വെൽ 12 ദിവസത്തേക്ക് ( 48 ക്യാപ്സ്യൂൾ )

വെറും 250 രൂപ മാത്രം

പൈൽസ് വെൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് അഞ്ചു ബോട്ടൽ (120 ക്യാപ്സ്യൂൾ )

വെറും 500 രൂപ മാത്രം

 

പൈൽസ് വെൽ തപാലിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് ബന്ധപെടുക

9645098898

പൈൽസിന് ഒരു ആയുർവേദ പ്രതിവിധി

%d bloggers like this: