പൈൽസ് വെൽ — ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം

piles well online bottle and box

പൈൽസ് വെൽ —  ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം

തുടക്കത്തിൽ:
( രണ്ടു ക്യാപ്സ്യൂൾ വീതം രണ്ടു നേരം ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര മാസം വരെ — 6 -8 weeks)

പിന്നീട്:

( രണ്ടു ക്യാപ്സ്യൂൾ വീതം ഉറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് , മൂന്നു മുതൽ നാലു മാസം വരെ  3- 4 months )

MRP — 144 RS ONLY (FOR A BOTTLE OF 24 CAPS)

പൈൽസ് വെൽ 12 ദിവസത്തേക്ക് ( 48 ക്യാപ്സ്യൂൾ )

വെറും 250 രൂപ മാത്രം

പൈൽസ് വെൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് അഞ്ചു ബോട്ടൽ (120 ക്യാപ്സ്യൂൾ )

വെറും 500 രൂപ മാത്രം

പൈൽസ് വെൽ തപാലിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് ബന്ധപെടുക
9645098898

%d bloggers like this: